Thursday, 5 July 2012

ದಂಗು?!


ರಾಂಗೆಂದೂ ರಂಗ್ ರಂಗು
ರಂಗಿನ ಗುಂಗಲಿ ದಂಗು
ಆದ್ರೆಂದೂ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗು!


ರೈಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ವಾಯೆಟ್ಟು
ಸ್ಟ್ರೈಟಿದ್ದು ಇರೋಣ ಬ್ರೈಟ್ಟು,
ಹಂಗೇ ಹೇಳೋಣ ಕೊನೆಗೆ ರೈಟ್ಟು!

No comments:

Post a Comment